2019-11-29 09:36:22

natječaj za učitelja/icu produženog boravka - ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

                                                    os.ante.kovacica@gmail.com

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 238/19-120-19 - 9

Marija Gorica,  11. 12. 2019.

 

            Temeljem čl. 105. st. 5. i čl. 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  („NN“ br. 87/08.- 68/18.) ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića, dana 11. 12. 2019 donijela je

 

 

O D L U K U

 

o zasnivanju radnog odnosa  sa izabranom kandidatkinjom na temelju natječaja,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

 

1. Radnica Mihaela Krivak, mag. prim. educ., izabrana je na radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme.

 

2.  Radnica će ostvarivati prava, obveze i odgovornosti u radnom odnosu nastavno od  11. 12 .2019. godine.

 

3. Ako Radnica iz neopravdanih razloga ne nastavi s radom danom navedenim u točki 2. ove Odluke,                     smatrat će  se da nije zasnovala radni odnos.

 

Obrazloženje

 

Izabrana kandidatkinja  podnijela  je prijavu za zasnivanjem radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku, a na temelju natječaja objavljenog na HZZ, web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Budući da  ispunjava  propisane uvjete iz čl. 105. navedenog Zakona, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

 

  

                       Ravnateljica

Jasna Horvat, mag.prim. educ.

Dostaviti:

1.  Kandidatima putem web stranice

2.  Pismohrana, ovdje


Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica