2020-09-08 09:06:50

OBAVIJEST - SUFINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA

Poštovani roditelji

 

Pravo na sufinanciranje prehrane - mliječnog obroka, ostvaruje učenik osnovne škole ako ima prebivalište na području Općine Marija Gorica, temeljem sljedećih kriterija:

Učenici s olakšicom od 100%:

1. ako su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade, sukladno čl. 28. Zakona o socijalnoj skrbi

2. ako su oba roditelja nezaposlena ili je samohrani roditelj nezaposlen i redovito su prijavljeni na HZZ-u

3. ako je roditelj invalid Domovinskog rata sa stupnjem invalidnosti većim od 70%

4. treće i svako sljedeće dijete ako je troje ili više djece istodobno na redovitom osnovnom školovanju

5. ako je dijete samohranog roditelja koji prima doplatak za dijete

6. ako je dijete s teškoćama u razvoju.

 

Roditelji ostvaruju pravo na sufinanciranu prehranu temeljem dostavljene dokumentacije od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dana dostave dokumentacije školi uz iznimku za dostavu dokumentacije do niže navedenog roka.

Rok za dostavu dokumentacije je 30. rujna 2020. godine

 

Potrebna dokumentacija:

- potvrda o prebivalištu ili preslika važeće OI,

- preslika rješenja ili potvrda CZSS, 

- potvrda HZZ,

- preslika rješenja kojim se dokazuje stupanj invalidnosti veća od 70% za roditelja invalida Domovinskog rata,

- preslika rješenja o dječjem doplatku,

- dokaz samohranog roditelja - izvod iz matice rođenih za dijete, rješenje o razvodu braka i dokaz da drugi roditelj ne plaća alimentaciju ili drugi odgovarajući dokaz, 

- medicinska dokumentacija ili rješenje nadležnog tijela o statusu djeteta s teškoćama

 

Napomena: djeca s teškoćama u razvoju su djeca oštećenog vida ili sluha, djeca s motoričkim oštećenjima, djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima (djeca s mentalnom retardacijom), djeca s autizmom, djeca sa višestrukim teškoćama u razvoju i sl.


Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica