preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica

Login
Termini informacija

Termini informacija za roditelje

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

Tražilica
Anketa
Jeste li zaljubljeni?Preporuke

 

„ŠeR - Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWE3YTE4OWQtOWJmNC00OTJmLWE2MjktYTQ5MWJlNDNlZDQ0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9

Korisni linkovi
Korisni programi
Korisni download lin...
vijesti
NATJEČAJ za zapošljavanje likovna kultura - obavijest o odabiru kandidata
Nikolina Malnar / datum: 27. 10. 2020. 09:33

 

 

 

 

 

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

               os.ante.kovacica@gmail.com

 

KLASA:112-02/20-01/13

URBROJ:238/19-120-20-7

Marija Gorica, 26.10.2020.

 

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA

 

Obavještavamo kandidate koji su dostavili prijavu na natječaj za radno mjesto učitelja/ice likovne kulture, 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sat tjedno koji je objavljen dana 8. 10. 2020. godine,  na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Osnovne škole  Ante Kovačića u rubrici pod nazivom „Natječaji za zapošljavanje“ da je na temelju Izvješća Povjerenstva  o provedenom postupku i rang listi kandidata dana 26. 10. 2020.

IZABRANA

Irena Topić, magistra edukacije likovne kulture za radno mjesto učiteljice likovne kulture na nepuno određeno radno vrijeme, 20 satI tjedno.

S odabranom kandidatkinjom će se sklopiti ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme na temelju prethodne suglasnosti Školskog odbora.

Obavijest o izboru kandidata objavljena je dana  27. 10. 2020. na  mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića u rubrici pod nazivom „Natječaji za zapošljavanje“ i oglasnoj ploči škole. 

 

                

 

                                                                                              Ravnateljica

                                                                                               Jasna Horvat, mag.prim.educ.

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

               os.ante.kovacica@gmail.com

KLASA:112-02/20-01/13

UBROJ:238/19-120-20-5

U Mariji Gorici  19. 10. 2020.

 

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR

Sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj i srednjoj školi na selekcijski razgovor za zapošljavanje učitelja/ice likovne kulture mogu pristupiti sljedeći kandidati:

 

1. Irena Topić – mag.edu. lik.kulture

2. Krešimir Seleši – mag.edu.lik.kulture

Selekcijski razgovor bit će 26. 10. 2020. godine u 11,00 sati.

Ukoliko kandidat ne pristupi selekcijskom razgovoru smatrat će se da je odustao od natječaja.

 

 RAVNATELJICA         

Jasna Horvat, mag. prim. educ.

                       

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/20-01/13

URBROJ:238/19-120-20-3

U Mariji Gorici 7. 10. 2020.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-64/20), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE– 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

 

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

- sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19).

 

Posebni uvjeti:

- poznavanje hrvatskoj jezika i latiničnog pisma.

 

Obvezna dokumentacija:

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Dodatna dokumentacija:

-           potvrda o statusu učitelja mentora ili savjetnika

-           potvrda ili drugi akt kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tijekom školovanja

-           potvrda ili drugi akt izdan od organizatora volontiranja

-           preporuka poslodavca kod kojeg je radnik bio u radnom odnosu najmanje 1 godinu (ne odnosi se na pripravništvo),

-           aktivnosti u struci (objava članaka, stručnih knjiga i sl.),

-           sudjelovanje u projektima,

-           dokaz o informatičkoj pismenosti.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izborima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]N A T J E Č A J za radno mjesto 1. Psiholog - pripravnik– 1 izvršitelj / ica za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno – MJERA - „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.
Nikolina Malnar / datum: 23. 10. 2020. 08:21

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KLASA:112-03/20-01/16

URBROJ:238/19-120-20-1

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića,  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. Psiholog - pripravnik– 1 izvršitelj / ica za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno  – MJERA -  „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica

Trajanje ugovora o radu: 12 mjeseci

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti  uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“ br. 6/19.)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
( „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.)

 

Prijava (molba) mora sadržavati:

- osobno ime i prezime,

- adresu stanovanja,

- broj telefona odnosno mobitela,

- po mogućnosti e-mail adresu,

-  naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju.

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:


  - životopis,
  -  presliku diplome odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  - dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
  - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ),

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja),

  - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe s najviše 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljavaju, a prijavljene su u evidenciju nezaposlenih.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu.

 

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f.  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U roku od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje  u roku od najmanje tri  (3 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja.

Poziv će biti  objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića, koji je dostupan na  mrežnoj  stranici Škole.

Ako  kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju  smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ante Kovačića da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj  dostavljaju se neposredno ili zemaljskom poštom na adresu Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica s naznakom „za natječaj –  psiholog – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  dana  23. listopada 2020.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica  http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  i na oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 2. studenog 2020.  godine.

KLASA:112-03/20-01/16

URBROJ:238/19-120-20-1

 Marija Gorica, 23. 10. 2020. godine 

                                                                                                                                                   Ravnateljica

Jasna Horvat, mag. prim.educ.

                                                                             

 

                                              

                                                                                                                             

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
Nikolina Malnar / datum: 14. 7. 2020. 07:37

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:  _1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme _30__ sati tjedno

                                _1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme  __20__ sati tjedno

 

Mjesto rada: __Marija Gorica__

 

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020/2021

Prijevoz: u cijelosti 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19 i 22/20)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana objave natječaja)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 24.8.–2.9.2020. godine). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja  14. 7. 2020. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

 

OŠ Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01-3396-987.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                            

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat, mag.prim.educ.

 

 

 

KLASA: 112-03/20-01/9

URBROJ:238/19-120-20-1

Marija Gorica, 14.7.2020.


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA DOMARA/KU
Nikolina Malnar / datum: 20. 3. 2020. 10:06

KLASA:112-03/20-01/6

URBROJ:238/19-120-20-4

U Mariji Gorici  20. 3. 2020.

Na temelju članka 107. i 125.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) ravnateljica donosi:

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA
ZA RADNO MJESTO DOMARA/ICE

 1. Poništava se  natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu DOMARA/ICE, na određeno, puno radno vrijeme od 12. ožujka 2020. godine.
 2. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
 3. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu iz točke 1. ove Odluke ponovit će se u kada se za to stvore uvjeti.
 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na mrežnoj stranici  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici OŠ Ante Kovačića od 12. 3. – 20. 3. 2020.  raspisan je natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima domara/ice, određeno, puno radno vrijeme.

Sukladno uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja od 19. ožujka 2020. školske ustanove ne raspisuju natječaje za zapošljavanje novih radnika dok traje obustava nastave i dužne su poništiti sve natječaje u tijeku.

Slijedom navedenog, donesena je Odluka o poništenju natječaja za zasnivanje radnog odnosa na poslovima domara/ice na određeno, puno radno vrijeme.

Ravnateljica

Jasna Horvat, mag. prim.educ.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA DOMARA/KU
Nikolina Malnar / datum: 12. 3. 2020. 09:05

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/20-01/6

URBROJ:238/19-120-20-3

U Mariji Gorici 12. 3. 2020.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-98/19), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

DOMAR/KA– 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

- IV. stupanj obrazovanja – četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima,

 

III. stupanj obrazovanja - trogodišnji program  industrijska tehnička ili obrtnička škola (strojar, vodoinstalater, strojobravar, stolar, bravar, elektroinstalater, zidar I sl. srodne struke koje pokrivaju poslove kućnog majstora s najmanje tri godine radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima I uređajima.

 

- potvrda o zdravstvenoj sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

 

Obvezna dokumentacija:

 

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja. Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za rukovanje kotlovnicom, ugovor o radu se sklapa uz uvjet polaganja istog.

- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova.

 

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati su se u prijavi dužni pozvati  na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

Ukoliko prijavljeni kandidat nije priložio potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje gore navedenih poslova, a bude izabran za zasnivanje radnog odnosa, istu je dužan pribaviti prije početka radnog odnosa.

 

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA DOMARA/KU - ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA
Nikolina Malnar / datum: 23. 12. 2019. 09:46

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/19-01/14

URBROJ:238/19-120-19-3

U Mariji Gorici 9. 12. 2019.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

DOMAR/KA– 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

- IV. stupanj obrazovanja – četverogodišnji nastavni program, gimnazija ili druga četverogodišnja škola s najmanje jednom godinom radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima,

 

III. stupanj obrazovanja - trogodišnji program  industrijska tehnička ili obrtnička škola (strojar, vodoinstalater, strojobravar, stolar, bravar, elektroinstalater, zidar I sl. srodne struke koje pokrivaju poslove kućnog majstora s najmanje tri godine radnog iskustva u struci  ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima I uređajima.

 

- zdravstvena sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

 

Obvezna dokumentacija:

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba/diploma),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja.Ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za rukovanje kotlovnicom, ugovor o radu se sklapa uz uvjet polaganja istog.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati su se u prijavi dužni pozvati  na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]natječaj za učitelja/icu produženog boravka - ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
Nikolina Malnar / datum: 29. 11. 2019. 09:36

OŠ ANTE KOVAČIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

KONTAKT URED: 01-3396-987, 01-3392-936

RAČUNOVODSTVO: 01-5624-883

EMAIL: ured@os-akovacica-mgorica.skole.hr,

                                                    os.ante.kovacica@gmail.com

KLASA: 112-01/19-01/15

URBROJ: 238/19-120-19 - 9

Marija Gorica,  11. 12. 2019.

 

            Temeljem čl. 105. st. 5. i čl. 107. st. 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi  („NN“ br. 87/08.- 68/18.) ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića, dana 11. 12. 2019 donijela je

 

 

O D L U K U

 

o zasnivanju radnog odnosa  sa izabranom kandidatkinjom na temelju natječaja,  uz prethodnu suglasnost Školskog odbora

 

1. Radnica Mihaela Krivak, mag. prim. educ., izabrana je na radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme.

 

2.  Radnica će ostvarivati prava, obveze i odgovornosti u radnom odnosu nastavno od  11. 12 .2019. godine.

 

3. Ako Radnica iz neopravdanih razloga ne nastavi s radom danom navedenim u točki 2. ove Odluke,                     smatrat će  se da nije zasnovala radni odnos.

 

Obrazloženje

 

Izabrana kandidatkinja  podnijela  je prijavu za zasnivanjem radnog odnosa na određeno, puno radno vrijeme za radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku, a na temelju natječaja objavljenog na HZZ, web stranici škole i oglasnoj ploči škole. Budući da  ispunjava  propisane uvjete iz čl. 105. navedenog Zakona, donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

 

  

                       Ravnateljica

Jasna Horvat, mag.prim. educ.

Dostaviti:

1.  Kandidatima putem web stranice

2.  Pismohrana, ovdje


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA DOMARA/KU
Nikolina Malnar / datum: 13. 11. 2019. 13:35

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/19-01/14

URBROJ:238/19-120-19-3

U Mariji Gorici 13. 11. 2019.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

DOMAR/KA– 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

SSS – četverogodišnji program tehničke škole strojarskog, elektrotehničkog, kemijsko-tehnološkog ili rudarsko-geološko-naftnog usmjerenja  s najmanje dvije godina radnog iskustva,

 • SSS  -   trogodišnji program industrijske tehničke ili obrtničke škole,  strojarskog, kemijsko-tehnološkog ili elektrotehničkog usmjerenja s najmanje dvije godine radnog iskustva
 • položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja snage kotla 350 – 380 kw,  sukladno Pravilniku o stručnom osposobljavanju i provjeri znanja za upravljanje i rukovanje energetskim postrojenjima.

 

Obvezna dokumentacija:

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba/diploma),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja.

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izbora u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[OPŠIRNIJE]natječaj za učitelja/icu produženog boravka
Nikolina Malnar / datum: 18. 11. 2019. 09:29

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-03/19-01/15

URBROJ:238/19-120-19-3

U Mariji Gorici 18. 11. 2019.

 

 

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08-68/18), OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, raspisuje

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU– 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme

 

 

Opći uvjeti:

- sukladno čl. 105. i 106.  Zakona o odgoju  i  obrazovanju   u  osnovnoj i srednjoj školi,

- sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/19).

 

Posebni uvjeti:

- poznavanje hrvatskoj jezika i latiničnog pisma.

 

Obvezna dokumentacija:

- prijava na natječaj vlastoručno potpisana,

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,

- potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Dodatna dokumentacija:

-           potvrda o statusu učitelja mentora ili savjetnika

-           potvrda ili drugi akt kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tijekom školovanja

-           potvrda ili drugi akt izdan od organizatora volontiranja

-           preporuka poslodavca kod kojeg je radnik bio u radnom odnosu najmanje 1 godinu (ne odnosi se na pripravništvo),

-           aktivnosti u struci (objava članaka, stručnih knjiga i sl.),

-           sudjelovanje u projektima,

-           dokaz o informatičkoj pismenosti.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavan ju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima  izborima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava na web stranici škole.

 

Prijave se dostavljaju na adresu Škole, s naznakom „za natječaj“ u roku 8 dana od dana objave.

 

Termin održavanja intervjua objavit će se na web stranici škole najmanje 3 dana prije održavanja istog. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se netko od odabranih kandidata ne dođe na intervju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Prijavom na natječaj kandidat je suglasan sa obradom, korištenjem i objavom osobnih podataka koji su nužni u svrhu postupka zapošljavanja.

 

 

Ravnateljica


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ - PRIRODA I BIOLOGIJA
Nikolina Malnar / datum: 4. 4. 2019. 12:06

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

Klasa:112-03/19-01/5

Urbroj:238/19-120-19-3

U Mariji Gorici  4. 4. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126-propčišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, Marija Gorica,  objavljuje

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE– 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine broj 06/19.).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

– zamolbu,

– životopis,

– dokaz o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja,

– domovnicu,

– elektronički zapis o podacima evidentiranim u HZMO,

– uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i

srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).

Dokumentaciju je potrebno priložiti u preslici.Po izboru kandidata s kojim će se zasnovati  radni odnos  originale ili ovjerene preslike.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajući dokaz.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka. 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama HZZ-a i Škole.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu škole: Osnovna škola Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica  s naznakom „Za natječaj – učitelj/ica prirode i biologije“.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju