preskoči na sadržaj
vijesti

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE

ODLUKA O NEIZBORU

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2288/File/Odluka%20o%20neizboru%20rn.pdf

 

TEKST NATJEČAJA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2288/File/NATJE%C4%8CAJ%20RN%202023_2023-12-04.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 5. 12. 2023. 12:14

NATJEČAJ - SPREMAČ/ICA

OBAVIJEST O ODABIRU

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2270/File/ODLUKA%20O%20ODABIRU%20sprem_7.12..pdf

 

POZIV NA RAZGOVOR

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2270/File/Poziv%20na%20razgovor%20-sprema%C4%8Dica.pdf

 

TEKST NATJEČAJA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2270/File/Natje%C4%8Daj%20sprema%C4%8Dica.pdf

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 20. 11. 2023. 08:03

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

ODLUKA O NEIZBORU

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2269/File/ODLUKA%20O%20NEIZBORU%20gk.pdf

TEKST NATJEČAJA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2269/File/Natje%C4%8Daj%20gk.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 20. 11. 2023. 07:54

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA INFORMATIKE

ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2250/File/Odluka%20o%20neizboru.pdf

 

TEKST NATJEČAJA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2250/File/natje%C4%8Daj.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 7. 11. 2023. 13:18

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2202/File/ODLUKA%20O%20ODABIRU%20pb.pdf

POZIV NA RAZGOVOR - UČITELJ/ICA RN U PRODUŽENOM BORAVKU

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2202/File/Poziv%20na%20razgovor%20-%20pb.pdf

Natječaj se ponavlja i traje od 24.10.2023. - 1.11.2023. godine.

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2202/File/natje%C4%8Daj%20PB.pdf

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 24. 10. 2023. 08:45

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA MATEMATIKE

TEKST NATJEČAJA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2379/File/natje%C4%8Daj%20MAT%202024_2024-03-01.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 1. 3. 2024. 09:41

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE

ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2215/File/Odluka%20o%20neizboru%20gk.pdf

Natječaj se ponavlja i traje od 24. 10. 2023. - 1.11.2023. godine

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2215/File/NATJE%C4%8CAJ%20GK.pdf

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 24. 10. 2023. 14:46

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - LIKOVNA KULTURA I RAZREDNA NASTAVA

KLASA:112-04/23-01/12

UBROJ:238-19-120-23-2

U Mariji Gorici  18. 10. 2023.

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR

Sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u osnovnoj i srednjoj školi u  petak

 20. 10.  2023. godine u 11,30 sati, bit će selekcijski razgovor za zapošljavanje prema objavljenim natječajima.

Pozivamo sljedeće kandidatkinje da pristupe razgovoru:

LIKOVNA KULTURA

1.  Snježana Šarančić

RAZREDNA NASTAVA U PRODUŽENOM BORAVKU

1.   Karla Šoštarić

 

Ukoliko kandidat ne pristupi selekcijskom razgovoru smatrat će se da je odustao od natječaja.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 18. 10. 2023. 09:16

NATJEČAJ - UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2203/File/natje%C4%8Daj%20LIK.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 9. 10. 2023. 08:46

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA STRUČNI SURADNIK/CA PRIPRAVNIK (m/ž) - STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2175/File/Odluka%20pripravni%C5%A1tvo.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 12. 9. 2023. 10:31

POZIV NA RAZGOVOR - STRUČNI SURADNIK/CA PRIPRAVNIK (m/ž) - STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA

Na temelju pristiglih prijava, povjerenstvo poziva kandidate da pristupe selekcijskom razgovoru radi zapošljavanja stručnog suradnika pedagoga (m/ž) - zapošljavanje prpravnika kroz mjeru HZZ - stjecanje prvog radnog iskustva, a koji su ispunili opće uvjete iz natječaja i uvjete iz čl. 105. st.6.t.a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Ponedjeljak, 11.9.2023. godine u 9,00 sati

1.  Petar Vid Keserica

2.  Dora Gavran

                                                                                   Predsjednica povjerenstva

                                                                                              Jasna Horvat

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 8. 9. 2023. 09:42

Odluka o odabiru kandidata - kemija, povijest

Nakon provedenog postupka vredovanja kandidata koji su se odazvali na razgovor, ravnateljica je donijela odluku o odabiru kandidata:

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2158/File/Odluka%20o%20odabiru%20kandidata%20%20kemija%20%20povijest.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 31. 8. 2023. 09:34

Natječaj – pedagog – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića,  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

 

 

  1.  STRUČNI SURADNIK PEDAGOG m/ž - pripravnik– 1 izvršitelj / ica za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno  – MJERA PRIPRAVNIŠTVO „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

 

Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica

 

Trajanje ugovora o radu: 12 mjeseci

 

 

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti  uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“ br. 6/19.,75/20.)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
( „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.)

 

Prijava (molba) mora sadržavati:

- osobno ime i prezime,

- adresu stanovanja,

- broj telefona odnosno mobitela,

- e-mail adresu,

- naziv radnog mjesta na koje se kandidati prijavljuju.

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:


  - životopis,
  - presliku diplome odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  - dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
  - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ),

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja),

  - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe s najviše 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljavaju, a prijavljene su u evidenciju nezaposlenih.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu.

 

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f.  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U roku od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje  u roku od najmanje tri  (3 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja.

Poziv će biti  objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića, koji je dostupan na  mrežnoj  stranici Škole.

Ako  kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju  smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ante Kovačića da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj  dostavljaju se na elektroničku adresu Osnovne škole Ante Kovačića: os.ante.kovacica@gmail.com  s naznakom „za natječaj – pedagog – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  dana  31. 8. 2023.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica  http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  i na oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 7. 9  2023.  godine.

                                                                                                                                                                                                                                             Ravnateljica Jasna Horvat, mag. prim.educ.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 31. 8. 2023. 07:54

POZIV NA SELEKCIJSKI RAZGOVOR - MATEMATIKA, KEMIJA, POVIJEST Vijest ima dokument u privitku

Na temelju pristiglih prijava, povjerenstvo poziva kandidate da pristupe selekcijskom razgovoru radi zapošljavanja učitelja/ice matematike, kemije i povijesti, a koji su ispunili opće uvjete iz natječaja i uvjete iz čl. 105. st.6.t.a) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

POPIS KANDIDATA S DATUMOM I VREMENIKOM

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2150/File/POPIS%20POZVANIH%20S%20VREMENIKOM%20MAT-KEM-POV.pdf

POVJERENSTVO 

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2150/File/Povjerenstvo%20za%20natje%C4%8Daje.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 25. 8. 2023. 10:26

Natječaj za radno mjesto - učitelj/ica POVIJESTI (M/Ž) Vijest ima dokument u privitku

Za prijem učitelja/ice povijesti, 1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2149/File/natje%C4%8Daj%20POV.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 14. 8. 2023. 10:40

Natječaj za radno mjesto - učitelj/ica MATEMATIKE (M/Ž) Vijest ima dokument u privitku

Za prijem učitelja/ice matematike, 1 izvršitelj/ica  na određeno , nepuno radno vrijeme 

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2148/File/natje%C4%8Daj%20MAT.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 14. 8. 2023. 10:39

Natječaj za radno mjesto - učitelj/ica KEMIJE (M/Ž) Vijest ima dokument u privitku

Za prijem učitelja/ice kemije, 1 izvršitelj/ica  na neodređeno , nepuno radno vrijeme

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2147/File/natje%C4%8Daj%20KEMIJA%202023.pdf 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 14. 8. 2023. 10:33

ODLUKA O NEIZBORU - SOC.PEDAGOG

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2142/File/Odluka%20o%20neizboru%20-%20soc.pedagog.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 13. 7. 2023. 08:36

NATJEČAJ - SOC. PEDAGOG - MJERA PRIPRAVNIŠTVO

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-04/23-01/3

URBROJ:238-19-120-23-1

Marija Gorica, 4. 7. 2023. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića,  raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

 

 

  1. SOCIJALNI PEDAGOG - pripravnik– 1 izvršitelj / ica za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno  – MJERA PRIPRAVNIŠTVO „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

 

Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica

 

Trajanje ugovora o radu: 12 mjeseci

 

 

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti  uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“ br. 6/19.,75/20.)

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
( „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.)

 

Prijava (molba) mora sadržavati:

- osobno ime i prezime,

- adresu stanovanja,

- broj telefona odnosno mobitela,

- e-mail adresu,

- naziv radnog mjesta na koje se kandidati prijavljuju.

 

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:


  - životopis,
  - presliku diplome odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  - dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
  - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ),

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja),

  - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

 

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe s najviše 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljavaju, a prijavljene su u evidenciju nezaposlenih.

 

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu.

 

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f.  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U roku od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje  u roku od najmanje tri  (3 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja.

Poziv će biti  objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića, koji je dostupan na  mrežnoj  stranici Škole.

Ako  kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju  smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ante Kovačića da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj  dostavljaju se na elektroničku adresu Osnovne škole Ante Kovačića: os.ante.kovacica@gmail.com  s naznakom „za natječaj – soc.pedagog – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  dana  4. 7. 2023.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica  http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  i na oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 11. 7  2023.  godine.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Ravnateljica Jasna Horvat, mag. prim.educ.

                                                                             

 

                                              

                                                                                                                     

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 4. 7. 2023. 10:08

ODLUKA O NEIZBORU - PSIHOLOG/ICA

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2124/File/Odluka%20o%20neizboru%20-%20psiholog.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 30. 6. 2023. 10:45

NATJEČAJ - STRUČNI SURADNIK/CA PSIHOLOG - MJERA PRIPRAVNIŠTVO

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAĆIĆA

GORIČKI TRG 3

10299 MARIJA GORICA

 

KLASA:112-04/23-01/2

URBROJ:238-19-120-23-1

Marija Gorica, 20. 6. 2023. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,151/22) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ravnateljica Osnovne škole Ante Kovačića,  raspisuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

1. Psiholog - pripravnik– 1 izvršitelj / ica za rad na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno  – MJERA PRIPRAVNIŠTVO „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Mjesto rada: ­­­­­­­­­­­­­­­­­Osnovna škola Ante Kovačića, Marija Gorica

Trajanje ugovora o radu: 12 mjeseci

Osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispuniti  uvjete propisane  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ( „Narodne novine“ br. 6/19.)

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova
( „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.)

Prijava (molba) mora sadržavati:

- osobno ime i prezime,

- adresu stanovanja,

- broj telefona odnosno mobitela,

- po mogućnosti e-mail adresu,

- naziv radnog mjesta na koje se kandidati prijavljuju.

 Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  - životopis,
  - presliku diplome odnosno dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja,
  - dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili domovnice),
  - uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja ),

- potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za  mirovinsko osiguranje o podacima  evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od mjesec dana od dana objavljivanja natječaja),

  - potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe s najviše 6 mjeseci staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja u kojoj se prvi put zapošljavaju, a prijavljene su u evidenciju nezaposlenih.

Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici od strane javnog bilježnika prema Zakonu o javnom bilježništvu.

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48. f.  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata  („Narodne novine“, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

U roku od tri ( 3 ) radna dana od isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, Povjerenstvo će na javno dostupnoj mrežnoj stranici http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  objaviti način procjene, odnosno testiranja kandidata te pravne i druge izvore za pripremu kandidata ako se testiranje provodi o poznavanju propisa.

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu te ispunjavaju uvjete iz natječaja, Povjerenstvo će pozvati na procjenu odnosno testiranje  u roku od najmanje tri  (3 ) dana prije dana određenog za procjenu, odnosno testiranje prema odredbama Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja.

Poziv će biti  objavljen na mrežnoj stranici Škole.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu i ispunjava uvjete iz natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića, koji je dostupan na  mrežnoj  stranici Škole.

Ako  kandidat ne pristupi procjeni odnosno vrednovanju  smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu  Osnovnoj školi Ante Kovačića da može  prikupljati i obrađivati osobne  podatke kandidata  iz natječajne dokumentacije   u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

O rezultatima natječaja kandidati  će biti  obaviješteni  na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora s izabranim kandidatom.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam ( 8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića , mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj  dostavljaju se na elektroničku adresu Osnovne škole Ante Kovačića: os.ante.kovacica@gmail.com  s naznakom „za natječaj –  psiholog – prijem pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen  dana  20. 6. 2023.  godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, Marija Gorica  http://os-akovacica-mgorica.skole.hr/natjecaji  i na oglasnoj ploči  te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 28. 6  2023.  godine.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Ravnateljica

Jasna Horvat, mag. prim.educ.

                                                                             

 

                                              

                                                                                                                     

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 20. 6. 2023. 11:33

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica

Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića donio je na 25. sjednici održanoj 9. svibnja 2023. godine odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 51/2023, na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića i oglasnoj ploči, dana 12. svibnja 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole.

Tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/ice škole nalazi se u priloženom dokumentu.

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2062/File/O%C5%A0%20A.K%20-%20natje%C4%8Daj%20pdf.pdf

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2062/File/Odluka%20o%20raspisivanju%20natje%C4%8Daja.pdf

ODLUKA O IMENOVANJU

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2062/File/Odluka%20o%20imenovanju%20ravnateljice.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 12. 5. 2023. 08:07

Odluka o zapošljavanju - TZK

/upload/os-akovacica-mgorica/images/newsimg/2033/File/ODLUKA%20O%20NATJE%C4%8CAJU.doc

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Malnar  datum: 21. 4. 2023. 08:09
» Arhiva naših vijesti    
 


HIMNA ŠKOLE

Vukovar 1991. - 2024.


Marijagorički cvrkut


Dokumenti škole

Termini informacija

Preporuke

 

„ŠeR - Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWE3YTE4OWQtOWJmNC00OTJmLWE2MjktYTQ5MWJlNDNlZDQ0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9


Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


TražilicaAnketa
Jeste li zaljubljeni?
Korisni linkovi
Korisni programi
 • Acrobat Reader
 • WinRAR
 • Antivirus
 • VLC

Korisni download lin...
 • download
 • Sjedi5

preskoči na navigaciju